Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Driving Company

Versie 01 mei 2012

DEFINITIES

Artikel 01.
1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis.
1.2 Driving Company :
De onderneming Driving Company, met daaronder alle bedrijfsactiviteiten en handelsnamen.
1.3 Opdrachtgever :
De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van diensten en/of werkzaamheden.
1.4 Contractant:
De partij die een overeenkomst sluit met de Driving Company.
1.5 Deelnemer:
De persoon die deelneemt aan een training, programma of cursus van de Driving Company.
1.6 Diensten:
Alle vormen van dienstverlening, op het gebied van training en opleidingen, begeleiding en de producten die de Driving Company levert of doorlevert.
1.7 Partijen:
Driving Company, de opdrachtgever, en bij de uitvoering betrokken specialisten.

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 02.
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, met de opdrachtgever en verdere (rechts)handelingen van Driving Company met, voor of jegens de opdrachtgever.
2.2 De eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Driving Company deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
2.3 Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5 Door Driving Company ter uitvoering van de diensten ingeschakelde specialisten kunnen eveneens op deze algemene voorwaarden een beroep doen en worden geacht te vallen onder deze algemene voorwaarden.
2.6 Van alle in deze algemene voorwaarden bepaalde artikelen kan uitsluitend worden afgeweken indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen in de opdracht en/of opdrachtbevestiging. Overige artikelen blijven van kracht.
2.8 Indien de opdrachtgever namens derden optreedt, is de opdracht gever gehouden deze Algemene Voorwaarden aan derden te verstrekken en bekend te maken. Indien de opdrachtgever in dezen in gebreke blijft is hij ten volle verantwoordelijk voor alle consequenties, strafrechtelijke en civiel juridische, voort vloeiend uit deze voorwaarden.

UITVOERING, LEVERING

Artikel 03.

3.1 Driving Company zal de diensten met de vereiste deskundigheid, betrokkenheid en zorgvuldigheid uitvoeren. De werkzaamheden van Driving Company richten zich uitdrukkelijk alleen tot de opdrachtgever en niet tot bij de opdrachtgever betrokken derden. Driving Company stelt alles, binnen het kader van de opdracht, in het werk om het door de opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken maar kan dat niet voor 100% garanderen.
3.2 Indien door in deze voorwaarden aangegeven ‘Force Majeure’ de opdracht niet op de geplande datum kan worden uitgevoerd, zal in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum worden overeengekomen.
3.4 Driving Company heeft het recht om, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, werk te laten verrichten door specialisten.

OFFERTES

Artikel 04.
4.1 Alle offertes van Driving Company moeten worden gezien als een uitnodiging aan de potentiële opdrachtgever. Zij zijn vrijblijvend en verbinden slechts mits deze een termijn van aanvaarding bevatten en indien de opdracht schriftelijk is aanvaard. Uit verzoeken van opdrachtgever tot het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden ontstaat eerst dan een overeenkomst indien deze verzoeken door Driving Company schriftelijk zijn aanvaard.
4.2 De prijzen vermeld in onze offertes zijn 6 maanden geldig tenzij anders is aangegeven.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Artikel 05.
5.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Driving Company een opdrachtbevestiging verzendt.
5.2 De opdrachtgever wordt geacht met de orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij schriftelijk te kennen geeft het niet met de inhoud eens te zijn. Hiervoor geldt een termijn van 5 werkdagen.
5.3 Wijzigingen in de opdrachtbevestiging zijn alleen overeengekomen, indien deze schriftelijk in een gewijzigde opdrachtbevestiging zijn opgenomen.
5.4 Indien van deze algemene voorwaarden voor de tussen Driving Company en de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

PRIJZEN

Artikel 06.
6.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen, zal de Driving Company voor de door haar te verrichten diensten haar algemene tarieven voor de desbetreffende diensten in rekening brengen.
6.2 Alle tarieven, verkoop- en offerte prijzen van Driving Company zijn exclusief het voor de opdracht geldende BTW tarief.
6.3 De in de orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de op die datum geldende kostenfactoren, valutakosten, lonen, verzekeringspremies etc. etc. Verhoging van die kostenfactoren zullen door Driving Company voor langlopende opdrachten in rekening worden gebracht.
6.4 Voor opdrachten met een looptijd van maximaal drie maanden zijn de prijzen vast.

BETALING.

Artikel 07.
7.1 Een aanbetaling van 50% dient, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen, te geschieden in Euro’s zonder enige korting of verrekening, binnen 5 dagen na factuurdatum op onze bankrekening. De restantbetaling van 50% dient te geschieden in Euro’s zonder enige korting of verrekening op onze bankrekening, uiterlijk 14 werkdagen voor de datum van uitvoering van de opdracht. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever, na ingebrekestelling, in verzuim zal zijn en wegens niet tijdige betaling vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling de wettelijke rente verschuldigd is.
7.2 Driving Company behoudt zich het recht voor als betalingsvoorwaarde een som bij opdracht te verlangen, te ver melden in de offerte en/of opdrachtbevestiging.
7.3 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langstdurende verschuldigde verplichtingen en facturen conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek.
7.4 Inzake van absolute wanbetaling zullen alle kosten, gerechtelijk en buitenrechtelijk, die door Driving Company worden gemaakt om nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever 2 te bewerkstellingen, aan de opdrachtgever worden berekend.
7.5 In geval de opdrachtgever een genormaliseerde betalingsvoorwaarde dient te hanteren confirmeert Driving Company zich slechts hier aan als dat in de orderbevestiging uitdrukkelijk is gestipuleerd.

ZEKERHEID

Artikel 08.
8.1 Indien de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, acht Driving Company zich gerechtigd de overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten of te ontbinden, tot al haar vorderingen zijn voldaan.
8.2 Driving Company kan haar vorderingen t.a.v. de opdrachtgever overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze.
8.3 Driving Company heeft het recht hetgeen zij redelijkerwijs voorzienbaar van de opdrachtgever te vorderen heeft te verrekenen met hetgeen zij aan de opdrachtgever verschuldigd is.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 09
9.1 Driving Company is aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet van Driving Company of van door Driving Company ingeschakelde specialisten, indien en voorzover de grove onachtzaamheid of opzet door de opdrachtgever wordt aangetoond en door Driving Company wordt erkend.
9.2 Driving Company is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het gebruik van producten die door de Driving Company  als tussenpersoon door haar leveranciers zijn geleverd, noch voor schade die is ontstaan als gevolg van de bemiddeling van Driving Company.
9.3 Driving Company stemt met de opdrachtgever, voorafgaand aan de uitvoering van diensten, de toe te passen werkwijze af. De opdrachtgever verklaart zich door ondertekening van de opdrachtbevestiging akkoord met deze werkwijze. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de werkwijze, dient hij dit schriftelijk te verklaren. Driving Company is nimmer aansprakelijk voor schade die bij de toegepaste werkwijze zou kunnen optreden, ook niet als (onvoorziene) omstandigheden Driving Company dwingen een niet door de opdrachtgever vooraf goedgekeurde werkwijze te hanteren.
9.4 Driving Company is niet aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Driving Company te verrichten diensten zijn vastgesteld en uitgevoerd.
9.5 Driving Company is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsschade.
9.4 Driving Company is niet aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen Driving Company aansprakelijk heeft gesteld voor het schadevoorval per aangetekend schrijven, met bescheiden gestaafd en deugdelijk gemotiveerd. Na het verlopen van deze termijn acht Driving Company zich te zeer beperkt in zijn mogelijkheden een gedegen onderzoek in te stellen naar de schade en de oorzaken.
9.7 Indien Driving Company ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een van haar medewerkers en van een door haar ingeschakelde specialist aan deze leveringsvoorwaarden een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de ingeschakelde specialist of medewerker, indien hij op grond van deze gedraging door de opdrachtgever wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hijzelf bij de overeenkomst partij.

AANSPRAKELIJKHEID IN CIJFERS

Artikel 10.
10.1 Driving Company is verzekerd tegen aanspraken inzake wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum uitkering van € 2.500.000,- per jaar.
10.2 De aansprakelijkheid van Driving Company, waaronder schade door letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, is beperkt tot een bedrag van € 150.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid in enig kalenderjaar per opdrachtgever het bedrag van € 300.000,- nimmer te boven zal gaan, en voor zover die aansprakelijkheid hierna onder 10.2 niet nader is beperkt.
10.3 Indien de verzekeringsmaatschappij in geval van schade van welke aard dan ook niet uitbetaalt, ziet Driving Company zich genoodzaakt de schadeclaims af te wijzen.
10.4 De aansprakelijkheid van Driving Company wegens schade aan zaken door brand of ontploffing is beperkt tot een bedrag van € 500.000,- per kalenderjaar.

AANSPRAKELIJKHEID DERDEN

Artikel 11.
11.1 De opdrachtgever is gehouden Driving Company te vrijwaren en schadeloos te houden van alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van en verbandhoudend met de overeenkomst tegen Driving Company doen gelden, voor zover de wet zich hiertegen niet verzet dat de uit deze aanspraken voorvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Driving Company en/of door haar ingeschakelde personeel.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ DETACHERING

Artikel 12.
12.1 Driving Company is de formele werkgever van bij derden gedetacheerde werknemers en is wettelijk verplicht (BW 7:658) te voorkomen dat de werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Echter bij detachering bij een opdrachtgever komt de werknemer uiten de invloedsfeer van Driving Company maar binnen die van de opdrachtgever, zijnde de materiële werkgever. Driving Company behoudt zich het recht voor de door de gedetacheerde werknemer eventueel geclaimde schade te verhalen op de materieel verantwoordelijke werkgever, de opdrachtgever.

AANGIFTE

Artikel 13.
13.1 Indien Driving Company kennisneemt van een strafbaar feit, wordt dit aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing voor het doen van aangifte ter zake het strafbare feit wordt genomen door de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Driving Company van alle aanspraken van derden voortvloeiend uit een dergelijke aangifte, ongeacht of Driving Company met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

ARBO-OMSTANDIGHEDEN

Artikel 14.
14.1 De opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden waarvoor hij verantwoordelijk is, waaronder werknemers en specialisten van Driving Company de diensten ten behoeve van de opdrachtgever uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aan verwante regelgeving. Driving Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en lichamelijk letsel ten gevolge van tekortkomingen van de arbeidsomstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is.

OVERMACHT

Artikel 15.
15.1 Driving Company is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen diensten, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Driving Company geen invloed kan uitoefenen en die redelijkerwijs Driving Company niet kunnen worden aan gerekend.
15.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Driving Company en derden die Driving Company voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt.

BEËINDIGING EN VERLENGING

Artikel 16.
16.1 De kortlopende of eenmalige overeenkomsten eindigen indien de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Driving Company zijn voldaan.
16.2 De langlopende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Driving Company worden aangegaan voor één jaar. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor één jaar tijd bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
16.3 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, indien kan worden overzien dat de werkzaamheden langer nemen dan één jaar, wordt na een jaar geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, 3 tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden vóór de datum 12 maanden na datum van overeenkomst, door de opdrachtgever of De Driving Company bij aangetekende brief is opgezegd.
16.4 Indien een overeenkomst vóór aanvang van de werkzaamheden door opdrachtgever wordt beëindigd om redenen die niet aan Driving Company te wijten zijn, overmacht aan de zijde van de opdrachtgever daaronder begrepen, heeft Driving Company het recht van de opdrachtgever betaling van maximaal 50% van de voor de resterende contractsduur nog verschuldigde contractprijs te vorderen, zulks ter vergoeding van de door Driving Company gemaakte kosten en te derven inkomsten.
16.5 De opdrachtgever heeft niet het recht in of buiten rechte ontbinding van de tussen hem en Driving Company gesloten overeenkomst wegens tekortkoming te vorderen, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, indien:

De andere partij ook na schriftelijke ingebrekestelling na een redelijke termijn, in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
Of zonder dat enige ingebrekestelling is vereist indien:
de wederpartij surséance van betaling wordt verleend;
de wederpartij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; – een derde het faillissement van de wederpartij aanvraagt;
de onderneming wordt geliquideerd;
de wederpartij zijn onderneming staakt;
op een aanmerkelijk deel van zijn vermogen beslag wordt gelegd.
GEHEIMHOUDING

Artikel 17.
17.1 Partijen verbinden zich de inhoud van alle door hen gesloten overeenkomsten geheim te houden en daarover voor zover nodig slechts mededeling te doen aan personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten door Driving Company.

OVERNAME PERSONEEL

Artikel 18.
18.1 Het is de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst(en) en gedurende twee jaar na afloop van de laatstelijk tussen de opdrachtgever en Driving Company geldende overeenkomst niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Driving Company personen die door Driving Company worden of werden ingeschakeld bij de uitvoering van enige opdracht, in dienst te nemen of voor hem werkzaam te doen zijn, medewerking te geven aan of te bevorderen dat anderen zulke de opdrachtgever zonder aanzegging of rechterlijke tussenkomst een geldsom ter delging, groot € 10.000,- per overtreding, aan Driving Company dienen te betalen, vermeerderd met € 1.250,- voor iedere dag dat een zodanige overtreding voortduurt.

RECLAMES

Artikel 19.
19.1 Driving Company zal de diensten en werkzaamheden voor vloeiende uit haar overeenkomsten met de opdrachtgevers uitvoeren met alle mogelijke toewijding, met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid met het doel haar verplichtingen aan de opdrachtgever ten volle te voldoen. Echter, om in staat te zijn de oorzaak van reclames inzake dienst verlening naar behoren te kunnen achterhalen en afhandelen dienen deze binnen een termijn van 5 dagen na het optreden van de klacht schriftelijk onder de aandacht van Driving Company te zijn gebracht. Na deze termijn kan Driving Company een adequate behandeling van klachten niet garanderen.

PERSOONSGEGEVENS

Artikel 20.
20.1 De opdrachtgever verleent Driving Company door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische bewerking van door de opdrachtgever opgegeven persoonsgegevens. Driving Company treft de nodige maatregelen, opdat deze persoonsgegevens zorgvuldig en overeenkomstig de Wet op de Persoonsregistratie worden behandeld.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Artikel 21.
21.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van alle betrokkenen van partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 Alle geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen uitsluitend worden getoetst door de bevoegde rechter in Zeist.

ANNULERING

Artikel 22
22.1 Bij de annulering van deelneming aan de diverse trainingen, cursussen of programma’s van Driving Company door de deelnemer zijn de volgende percentages van het cursusgeld per annulerende deelnemer verschuldigd, tenzij met opdrachtgever anders is overeengekomen:

– van contract datum tot 30 dagen voor aanvang van de cursus 25% van het bedrag

– van 30 tot 21 dagen voor de aanvang van de cursus 50% van het bedrag

– van 21 tot 1 dag voor de aanvang van de cursus 100 % van het bedrag

22.2 Indien met een contractant een prijs is overeengekomen voor een groep deelnemers blijft de overeengekomen prijs gehandhaafd ook bij annulering van enige deelnemers.
22.3 Indien bij de overeenkomst voor een groep alle deelnemers worden geannuleerd, gelden bovenstaande percentages van de vaste totaalprijs.

DEPOT EN WIJZIGING

Artikel 23.
23.2 Voor overeenkomsten geldt de versie geldig op de datum van de overeenkomst. Voor offertes de laatste versie.

SLOTBEPALING

Artikel 24.
24.1 De ongeldigheid van een of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. Het voorgaande is ook van toepassing indien de opdrachtgever een consument is als bedoeld in artikel 6:236 en 6:237 van het Burgerlijk Wetboek.